• inner-head

Işleýiş ýörelgesi we flanes barlag klapanynyň görnüşi

Barlag klapan, orta akymyň öňüni almak üçin gurşawyň akymyna baglylykda klapan diskini awtomatiki açýan we ýapýan klapany aňladýar.Şeýle hem barlag klapan, bir taraplaýyn klapan, ters akym klapan we arka basyş klapan diýlip atlandyrylýar.Barlag klapan awtomatiki klapana degişlidir.Onuň esasy wezipesi, orta akymyň, nasosyň we hereketlendirijiniň ters öwrüminiň we konteýner gurşawynyň zyňylmagynyň öňüni almakdyr.

Barlag klapanynyň iş prinsipi

1. Orta gurşawyň ters akymynyň öňüni almak üçin enjamlara, enjamlara we turbageçirijilere barlag klapanlary oturdylýar;
2. Barlag klapanlary, adatça gaty bölejikleri we ýokary ýapyşykly mediýa üçin däl-de, arassa metbugat üçin amatlydyr;
3. Adatça, nominal diametri 50mm bolan gorizontal turbada gorizontal göteriji barlag klapany saýlanar;
4. Göçüriş barlagynyň üsti bilen göni gorizontal turbada oturdylyp bilner;
5. Nasosyň giriş turbasy üçin aşaky klapan saýlanmalydyr.Adatça, aşaky klapan diňe nasos girelgesindäki dik turbada oturdylýar we orta aşakydan ýokara akýar;
6. Göteriş görnüşi, swing görnüşine garanyňda has gowy möhürleýiş ýerine ýetirijiligine we uly suwuklyga garşylygy bar.Gorizontal görnüş gorizontal turbageçirijide we dik turbada dik görnüşi gurulmalydyr;
7. Swing barlag klapanynyň gurnama ýagdaýy çäkli däl.Gorizontal, wertikal ýa-da ýapgyt turbalarda gurup bolýar.Dik turbalara gurnalan bolsa, orta akym ugry aşakdan ýokara bolmaly;
8. Swing barlag klapany kiçi diametrli klapan däl-de, gaty ýokary iş basyşyna öwrülip biler.Nominal basyş 42MPa, nominal diametri hem 2000 mm-den gowrak bolup bilýän gaty uly bolup biler.Gabygyň we möhüriň dürli materiallaryna görä, islendik iş gurşawyna we islendik iş temperaturasyna ulanylyp bilner.Orta suw, bug, gaz, poslaýjy gurşaw, ýag, derman we ş.m. gurşawyň iş temperatura diapazony - 196-800 ℃;
9. Swing barlag klapany pes basyş we uly diametr üçin amatly we gurnama çäresi çäklidir;
10. Kebelek barlag klapanynyň gurnama ýagdaýy çäkli däl.Gorizontal turbada ýa-da dik ýa-da ýapgyt turbada gurnalyp bilner;

Barlag klapanynyň gurluş ýörelgesi
Swing barlag klapany doly açylanda, suwuklyk basyşy päsgelçiliksiz diýen ýaly bolýar, şonuň üçin klapan arkaly basyş az bolýar.Lift barlag klapanynyň oturgyjy, klapan korpusynyň möhürleýji ýüzünde ýerleşýär.Klapan diskiniň ýokaryk galyp we erkin ýykylyp biljekdiginden başga, klapanyň galan bölegi duralga ýalydyr.Suwuklyk basyşy, klapan diski klapan oturgyjynyň möhürlenýän ýerinden göterýär we orta akym klapan diskiniň klapan oturgyjyna yza gaýdyp, akymyny kesmegine sebäp bolýar.Hyzmat şertlerine görä, klapan diski ähli metal gurluşdan bolup biler ýa-da klapan disk çarçuwasyna rezin pad ýa-da rezin halka bilen örtülip bilner.Duralga klapany ýaly, suwuklygyň lift barlag klapanyndan geçişi hem dar, şonuň üçin lift barlag klapanyndan basyşyň peselmegi swing barlagynyňkydan has uly we swing barlag klapanynyň akymy seýrek bolýar.

1 ing Swing barlag klapany: swing barlag klapanynyň diski disk görnüşinde bolup, klapan oturgyç kanalynyň aýlanýan şahasynyň daşyndan aýlanýar.Vanadaky kanal tertipli we akym garşylygy göteriji barlag klapanyndan has kiçi bolany üçin, pes akym tizligi we ýygy-ýygydan üýtgemegi bilen uly diametrli ýagdaýlar üçin amatly, ýöne akymyň akymy üçin amatly däl we möhürleme öndürijiligi, lift barlag klapanynyňky ýaly gowy däl.Swing barlag klapan ýeke disk görnüşine, goşa disk görnüşine we köp ýarym görnüşe bölünýär.Bu üç görnüş, orta akymyň ýa-da yza gaýdyp gelende gidrawliki täsiriň gowşamagynyň öňüni almak üçin, esasan, klapan diametri boýunça bölünýär.

2 ift Lift barlag klapan: klapan diski, klapan korpusynyň dik merkezi çyzygy boýunça süýşýän barlag klapany.Lift barlag klapany diňe gorizontal turbada gurnalyp bilner.Pressureokary basyşly kiçi diametrli barlag klapanynda, klapan diski top alyp biler.Lift barlag klapanynyň korpusynyň görnüşi, saklaýyş klapany bilen deňdir (ony saklaýyş klapany bilen ulanyp bolýar), şonuň üçin onuň suwuklyga garşylyk koeffisiýenti uludyr.Gurluşy togtatmak klapanyna meňzeýär we klapan korpusy we disk togtatmak klapany bilen deňdir.Vananyň diskiniň ýokarky bölegi we klapan gapagynyň aşaky bölegi gollanma ýeňi bilen işlenýär.Vananyň disk gollanmasy ýeňi, klapan goltugynyň ýeňinde ýokary göterilip we erkin düşüp biler.Orta akym aşak akanda, klapan diski gurşawyň zyňylmagy bilen açylýar.Haçan-da gurşaw akymyny bes edeninde, gapagyň ters akymynyň öňüni almak üçin klapan diski klapan oturgyjyna dikligine düşýär.Gözegçilik klapanynyň üsti bilen orta giriş we çykyş kanalynyň ugry, klapan oturgyç kanalynyň ugruna perpendikulýar;Wertikal göteriji barlag klapanynyň orta girelgesiniň we çykyş kanalynyň ugry, klapan oturgyç kanalynyňky bilen deňdir we onuň akymyna garşylygy barlag klapanynyň üsti bilen has kiçi.

3 、 Kebelek barlamak üçin klapan: diski klapan oturgyjyndaky gysgyçyň daşyndan aýlanýan barlag klapany.Disk barlag klapanynyň ýönekeý gurluşy bar we diňe gorizontal turbageçirijide möhürlemegiň pesligi bilen gurnalyp bilner.

4 ip Turbageçiriji barlag klapan: diski klapan korpusynyň merkezi çyzygy boýunça süýşýän klapan.Turbageçiriji barlag klapan täze klapan.Ownuk göwrümi, ýeňil agramy we gowy gaýtadan işlemek tehnologiýasy bar.Barlag klapanynyň ösüş ugurlaryndan biridir.Şeýle-de bolsa, suwuklyga garşylyk koeffisiýenti swing barlag klapanyndan birneme uludyr.

5 、 Gysyş barlag klapany: Bu klapan, gazanyň iýmit suwy we bug ýapylýan klapan hökmünde ulanylýar.Barlag klapanyny, togtatmak klapanyny ýa-da burç klapanyny götermegiň giňişleýin funksiýasy bar.

Mundan başga-da, aşaky klapan, ýaz görnüşi, Y görnüşi we ş.m. ýaly nasos rozetkasyny gurnamak üçin ýaramly käbir barlag klapanlary bar.


Iş wagty: Maý-09-2022