• inner-head

Derwezäniň klapanynyň standart aýratynlyklary

1. Suwuklygyň pes garşylygy.
2. Açmak we ýapmak üçin zerur bolan daşarky güýç az.
3. Gurluşyň akym ugry bagly däl.
4. Doly açyk bolanda, işleýiş gurşawy bilen möhürlenýän ýeriň eroziýasy togtatmak klapanyndan has kiçi bolýar.
5. Formany deňeşdirmek ýönekeý we guýma tehnologiýasy gowy.

Derwezäniň klapanynyň kemçilikleri
1. Umumy ölçeg we açylyş beýikligi uly.Enjam uly ýer talap edýär.
2. Açylmak we ýapylmak bilen, gysga wagtyň içinde çyzylmagyna sebäp bolýan möhürlenýän ýüzleriň arasynda otnositel gapma-garşylyk bar.
3. Derwezäniň klapanlarynda adatça iki sany möhürleýji ýüz bar, bu bolsa gaýtadan işlemekde, üwemekde we bejermekde käbir kynçylyklary döredýär.

Derwezäniň klapanlarynyň görnüşleri
1. Goçuň meýilnamasyna görä bölüp bolýar
1) Paralel derwezäniň klapany: möhürleýji ýüz dik dik çyzyk bilen paralel, ýagny iki möhürleýji ýüz biri-birine parallel.
Paralel derwezäniň klapanlarynyň arasynda zyňylýan armatura bilen meýilnamalaşdyrmak has ýygydyr.Iki derwezeli klapanyň düýbünde iki taraplaýyn gysgyç bar.Derwezäniň bu görnüşi pes basyşly orta we kiçi diametrli (dn40-300mm) derwezeli klapanlar üçin amatlydyr.Goçuň möhürlenmegine amatly iki sany goçuň arasynda çeşmeler bar.

2) Aýlawly derwezäniň klapany: möhürleýji ýüz dik dik çyzyk bilen bir burç emele getirýär, ýagny iki sany möhürleýji ýüzler pürs görnüşli derwezäniň klapanyny emele getirýär.Möhürleýiş ýeriniň ýapgyt burçy adatça 2 ° 52 ', 3 ° 30 ′, 5 °, 8 °, 10 ° we ş.m. burçuň ululygy esasan orta temperaturanyň konkaw konweksine baglydyr.Adatça, iş temperaturasy näçe ýokary bolsa, temperatura şonça-da togalanmak mümkinçiligini azaltmak üçin burç şonça-da uly bolmalydyr.Kebşirli derwezäniň klapanynda ýeke derwezeli klapan, goşa derwezeli klapan we elastik derwezeli klapan bar.Singleeke-täk derwezeli şkafly derwezäniň klapany ýönekeý meýilleşdiriş we ygtybarly işlemeklige eýedir, ýöne gaýtadan işlemek we abatlamak kyn bolan möhürleýji ýüzüň burçy üçin ýokary takyklyk gerek, we temperatura üýtgän mahaly ony ýapyp bolýar.Jübüt derwezeli panjara klapanlary suwda we bug orta turbalarynda giňden ulanylýar.Onuň peýdalary şulardan ybarat: möhürlenýän ýeriň burçunyň takyklygy pes bolmaly, howanyň temperaturasynyň üýtgemegine sebäp bolmak aňsat däl.Möhürleýiş ýeri geýilende, öwezini dolmak üçin gaplap bolýar.Şeýle-de bolsa, meýilnamalaşdyrmagyň bu görnüşinde ýelmeşýän gurşawda aňsat we möhürlenmegine täsir edýän köp bölek bar.Has möhümi, ýokarky we aşaky bölekler uzak wagtlap ulanylandan soň poslamak aňsat, goçuň ýykylmagy aňsat.Singleeke-täk derwezeli şkafly derwezäniň klapanyny ýönekeý meýilleşdirýän elastik derwezeli kranly klapan, möhürlenýän ýeriň burç işlenişindäki gyşarmanyň öwezini dolmak üçin az mukdarda elastik deformasiýa öndürip biler we * artykmaçlyklaryny ulanyp tehniki taýdan kämilleşer. köpler tarapyndan saýlandy.

2. Vananyň baldagynyň meýilnamalaşdyrylyşyna görä, derwezäniň klapanyna bölünip bilner
1) Derwezäniň klapanynyň ýokarlanmagy: klapan baldagy hozuň gapagynda ýa-da direginde.Derwezäni açanyňyzda we ýapanyňyzda, klapan baldagyny götermegi tamamlamak üçin, klapan baldak hozy aýlaň.Bu hili meýilleşdiriş, klapan çybygynyň ýaglanmagy üçin peýdalydyr we açylyş we ýapylyş derejesi düşnüklidir, şonuň üçin giňden ulanylýar.

2) ýokarlanmaýan baldak derwezesi klapan: klapan baldagy hozy klapan korpusynda bolup, ortaça göni degýär.Goç açylanda we ýapylanda, klapan hasasyny aýlaň.Bu meýilnamanyň peýdasy, derwezäniň klapanynyň beýikligi hemişe üýtgewsiz galýar, şonuň üçin enjamlaryň meýdany az.Uly diametri ýa-da çäklendirilen enjam meýdany bolan derwezeli klapanlar üçin amatlydyr.Şeýle meýilleşdiriş, açylyş we ýapylyş derejesini görkezmek üçin açylyş we ýapmak görkezijileri bilen enjamlaşdyrylar.Bu meýilnamanyň ýetmezçiligi, sapak sapagynyň diňe bir ýaglanmagyna däl-de, eýsem orta we gönüden-göni zaýalanmagyna sebäp bolýar.

Derwezäniň klapanynyň diametri gysgaldyldy
Klapan korpusynda kanalyň diametriniň başgaçadygyny göz öňünde tutsak (adatça, klapan oturgyjynyň diametri flanes birikmesinden has kiçi), oňa ýoluň gysgalmagy diýilýär.
Driftiň diametrini azaltmak bölekleriň ululygyny we açmak we ýapmak üçin zerur güýji azaldyp biler.Bilelikde, bölekleriň amaly meýilnamalaşdyrylyşyny giňeldip biler.
Driftiň diametri azalandan soň.Suwuklyga garşylyk ýokarlanýar.


Iş wagty: Maý-09-2022